Concurs pentru posturi la DAS Arad

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează, la sediul instituției, Arad, Calea Radnei,
nr. 250, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante la creşele din subordinea Serviciului Protecţia copilului şi familiei, în data de 19.11.2020 ora 10:00, proba scrisă, după cum urmează:
8 posturi de infirmier/ă, dintre care:
 1 post la Creșa nr.1,
 1 post la Creșa nr. 10
 2 posturi la Creșa nr. 14
 3 posturi la Creșa nr. 16
 1 post la Creșa nr. 1
Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale conform de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/2019 privind Codul administrativ:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra securității naționale, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
  care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în
  care a intervenit reabilitarea.
 • persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a
  folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii generale
 •  curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
 • vechime în muncă: 1 an
  Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, Arad, Calea Radnei, nr. 250. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs
  este 09.11.2020. Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
  ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și aviz psihologic. Datele de contact se obţin la sediul instituţiei (Arad, Calea Radnei, nr. 250) – Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212.

DIRECTOR GENERAL,
OANA PÂRVULESCU