ANAF – 25 mai 2021 este termenul pentru depunerea Cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara informează contribuabilii
că data de 25 mai 2021, inclusiv, este termenul până la care persoanele fizice pot depune,
sub sancțiunea decăderii, formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până
la 3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în anul 2020.
Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
din România venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități
independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activități
independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se
reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care
venitul net se determină în sistem real si venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care
venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Bifarea ”Opțiunii privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se realizează
în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la
3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani.
Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani. (in caz contrar se consideră
distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an).
Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții
acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare si se depune astfel:

 • prin poștă, în mod individual;
 • direct la registratura organului fiscal, în mod individual;
 • prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual;
 • prin poștă, pe bază de borderou întocmit de entitatea nonprofit/de cult;
 • direct la registratura organului fiscal, pe bază de borderou întocmit de entitatea
  nonprofit/de cult;
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou, întocmit de
  entitatea nonprofit/de cult, cu formularele 230, scanate.
  În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
  SARS-CoV-2, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara recomandă

depunerea Formularului 230 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv
prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), potrivit legii.
Informații suplimentare se pot obține:

 • prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției
  Naționale de Administrare Fiscală ,www.anaf.ro ;
 • apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la
  numărul de telefon 031.403.91.60;
 • la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili. “
  Cu deosebită considerație,

COMPARTIMENTULCOMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

(www.lastradatv.ro vă oferă comunicatul transmis de ANAF. www.lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)