25 mai 2021 este termenul limită pentru depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara informează contribuabilii
că data de 25 mai 2021 este termenul până la care persoanele fizice pot depune, sub
sancţiunea decăderii, formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la
3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în anul 2020.
Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
din România venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi
independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activităţi
independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se
reţine la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care
venitul net se determină în sistem real si venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care
venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,
Contribuabilii completează formularul în următoarele situaţii:

 • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform
  legii, şi solicită restituirea acestora;
 • dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru
  susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau
  unităţilor de cult.
  Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5%
  din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din O.U.G. nr. 30/2020
  pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
  măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
  răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
  59/2020, şi în O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate
  salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
  coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.
  Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii
  acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
  modificările şi completările ulterioare si se depune împreună cu anexele completate, dacă
  este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu
  confirmare de primire.
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara recomandă depunerea
  Formularul 230prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin intermediul
  Spaţiului Privat Virtual (SPV), potrivit legii.

www.anaf.ro www.anaf.ro

Informații suplimentare se pot obține:

 • prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției
  Naționale de Administrare Fiscală ,www.anaf.ro şi în Spațiul Privat Virtual al contribuabilului.
 • apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la
  numărul de telefon 031.403.91.60;
 • la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili. “
 • consultând „ Ghid ul contribuabililor care optează pentru redirecţionarea unei sume
  reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câştigul net anual impozabil pentru
  susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse
  private” existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale – www.anaf.ro,
  Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri
  curente și alte materiale informative
  Noul model a formularului 230 ṣi “Anexa nr. … la Cererea privind destinaţia sumei
  reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” sunt prevăzute în anexa nr. 2 la
  O.P.A.N.A.F. nr. 15/07.01.2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei
  reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit
  care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru
  acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor
  formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 34 din 12 ianuarie 2021.
  Formularul 230 ṣi “Anexa nr. … la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până
  la 3,5% din impozitul anual datorat” sunt publicate pe site-ul www.anaf.ro, Secţiune Servicii
  Online, Declaraţii electronice sau poate fi descărcat prin accesarea link-ul
  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html.

Cu deosebită considerație,

COMPARTIMENTULCOMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

(www.lastradatv.ro vă oferă comunicatul transmis de ANAF. www.lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)