UAT primesc sume suplimentare pentru achitarea plăților restante

Prin aprobarea Ordonanței de Urgența nr. 201/2020, privind rectificarea bugetului de stat si în considerentele art. 23 , lit C și art. 24 lit a din OUG nr.135/2020, cu completările ulterioare, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, în cuantum de 839.339 mii lei pentru  achitarea plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, raportate potrivit legii la data de 30 septembrie 2020 și rezultate din relații, atât cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări , furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat, cât și bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale și are drept scop stingerea obligațiilor fiscale restante ale acestor entități, evaluate la 30.09.2020. Măsura se aplică și în cazul în care furnizorii de bunuri, servicii și lucrări au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat și care, la data acordării sumelor înregistrează obligații fiscale restante. Prezenta ordonanță se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care se află sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu autorizarea judecătorului -sindic sau avizul administratorului judiciar.
Pentru a beneficia de aceste sume, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot  depune până la data de 04.12.2020-inclusiv, la  Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice un dosar care să cuprindă:
–        Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
–        Situația obligațiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
–        Certificatele de atestare fiscală emise de organul fiscal, atât pentru unitatea/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, cât și pentru furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, respectiv furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
–        Acordul încheiat pentru stingerea obligațiilor de plată/fiscale cu fiecare furnizor prin care acesta confirmă faptul că e de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit ordonanței.
Foarte important:
Sumele destinate achitării obligațiilor fiscale restante care fac obiectul cererii privind solicitarea de sume nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale restante.

(www.lastradatv.ro vă oferă comunicatul transmis de ANAF. www.lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)